top of page
Badkamer alternatief 5.png

DEFENITIES

 1. TOEPASSELIJKHEID
 2. DUUR EN BEEINDIGING
 3. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
 4. PRIJZEN
 5. UITVOERING VAN DE DIENST
 6. GEGEVENS EN INFORMATIE
 7. GEHEIMHOUDING
 8. INTELECTUEEL EIGENDOM
 9. AANSPRAKELIJKHEID
 10. OVERMACHT
 11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
 12. VERGOEDING EN BETALINGEN
 13. KLACHTEN
 14. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Opdrachtnemer: Charlotte Claesen Interieurontwerp is een eenmanszaak welk ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0743.671.185 , en is gevestigd te Arendonk.
   

 2. Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten. 
   

 3. Dienst(en): opdrachtnemer biedt diensten aan met betrekking tot interieuradvies- en ontwerp, interieurplanning en projectrealisatie. In de overeenkomst of de offerte zal worden toegelicht welke diensten opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht. 
   

 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten is. In de overeenkomst is opgenomen welke diensten opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht. Deze overeenkomst is een bijzondere overeenkomst in de zin van art. 7:400 BW.
   

 5. Offerte: een door opdrachtnemer aan opdrachtgever gestuurde brief of e-mail waarin kort de opdracht en de daarvoor te betalen vergoeding vermeld staat. Op het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte komt er een overeenkomst tot stand.
   

 6. Website: www.charlotteclaeseninterieur.com.
   

 7. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door opdrachtnemer en/ of opdrachtgever worden ingevoerd, verwerkt en/ of opgeslagen.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aangeboden diensten en vormen een onderdeel van de door opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
   

 2. Door het aangaan van een overeenkomst, schriftelijk, mondeling of elektronisch, met de opdrachtnemer, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
   

 3. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, tenzij dit in die overeenkomst anders is bepaald.
   

 4. Deze algemene voorwaarden blijven ook van toepassing voor rechtsopvolgers van opdrachtgever.
   

 5. Deze algemene voorwaarden zijn alsmede van toepassing op aanbiedingen en offertes welke door de opdrachtnemer in het leven zijn geroepen.
   

 6. Voor deze algemene voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, dan wel vernietigend, tast dit enkel de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele overeenkomst. Daarnaast zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.
   

 7. Opdrachtnemer is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van het wijzigen/ aanvullen van de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde algemene voorwaarden zullen intreden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

ARTIKEL 2 - DUUR EN BEEINDIGING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat het aanbod van opdrachtnemer schriftelijk, mondeling of elektronisch door opdrachtgever is aanvaard en is rechtsgeldig zolang opdrachtnemer diensten verricht voor opdrachtgever.
   

 2. Een overeenkomst kan ook door de opdrachtgever langs de elektronische weg worden aanvaard, opdrachtgever zal na deze aanvaarding een bevestiging langs de elektronische weg sturen met betrekking tot de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod niet heeft bevestigd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
   

 3. Voor de overeenkomst geldt - tenzij er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd - een opzegtermijn van 1 maand. Beëindiging van de overeenkomst bevrijden opdrachtgever en opdrachtnemer niet van hun verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien voordat de overeenkomst werd beëindigd.
   

 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de door opdrachtgever verstrekte opdracht is uitgevoerd door opdrachtnemer en aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door partijen is voldaan.
   

 5. Opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief of door het versturen van een e-mail naar het bekende correspondentieadres van een der partijen.
   

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerst verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

ARTIKEL 3 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
   

 2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   

 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
   

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   

 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
   

 6. Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de website, in de overeenkomst tot dienstverlening, in deze algemene voorwaarden en die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen. Van een wijziging wordt de opdrachtgever een maand voor ingang van de wijziging op de hoogte gesteld. Dit kan door middel van een brief of e-mail geschieden.
   

 2. Alle prijzen genoemd op de website, in de overeenkomst tot dienstverlening, in deze algemene voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn - tenzij anders vermeld - exclusief omzetbelasting (btw) of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE DIENST

 1. Opdrachtnemer zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd bepalen.
   

 2. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitgevoerd zullen worden. Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zich aan de aangegeven planning houden. Doch kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallend resultaat.
   

 3. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht worden genomen.
   

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst indien hij dit in het belang van de opdrachtgever wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.
   

 5. Indien werknemer(s) van opdrachtnemer voor het uitvoeren van de overeenkomst op een locatie van opdrachtgever werkzaamheden moet uitoefenen dan draagt opdrachtgever de zorg voor een geschikte werkplek, welke voldoet aan de wettelijke Arbo-normen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan werknemer(s) en zaken ontstaan op deze werkplek.
   

 6. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van opdrachtnemer en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
   

 7. In de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen (art. 6:38 BW). Indien de termijn door opdrachtnemer overschreden wordt, ontstaat er dan ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
   

 8. Van een fatale termijn is slechts dan en alleen sprake indien dit met zoveel woorden in de overeenkomst overeengekomen is.

ARTIKEL 6 - GEGEVENS EN INFORMATIE

 1. Opdrachtgever verleent de opdrachtnemer alle gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft om zijn diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze verstrekt. Wat hieronder wordt verstaan wordt door de opdrachtnemer bepaalt.
   

 2. Indien opdrachtgever niet aan hetgeen bepaald is in het vorige artikel voldoet, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
   

 3. De aangeleverde gegevens moet juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien wegens gewijzigde omstandigheden de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens niet meer juist, volledig of betrouwbaar zijn, wordt dit zo snel mogelijk aan de opdrachtnemer bekend gemaakt. Daarnaast moeten de correcte gegevens zo snel mogelijk worden verstrekt,
   

 4. Indien erdoor onvolledige, onbetrouwbare of onjuist aangeleverde gegevens schade ontstaat of extra kosten moeten worden gemaakt, komen deze extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aangeleverde gegevens moet juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
   

 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht tot het plaatsen van foto’s en informatie die betrekking heeft op de totstandkoming van het ontwerp incl. (bedrijfs)naam op de website en (sociale) media van opdrachtnemer. Tevens zullen foto’s en ander beeldmateriaal die betrekking hebben op de opdracht waar mogelijk worden ingezet door opdrachtnemer voor andere, dan wel promotionele doeleinden bij of door derden.

ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING

 1. Opdrachtnemer zal van alle van opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie, indien dit van toepassing is, strikt geheim houden – ook na beëindiging van deze overeenkomst – en zal deze informatie gedurende deze overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming van zijn/ haar verplichtingen uit deze overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te maken.
   

 2. Bovengenoemde bepaling vindt geen toepassing op informatie die op schriftelijk verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer openbaar wordt gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding thans in het publieke domein bekend is.
   

 3. Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt informatie, indien dit van toepassing is, blijft eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het bewaren van deze informatie, tenzij anders is overeengekomen.
   

 4. Opdrachtnemer bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langere bewaartermijn vereist worden.
   

 5. Opdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken om alle informatie die in het bezit is van opdrachtnemer te verwijderen.
   

 6. Voor opdrachtgever geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. Voor alle als vertrouwelijk te kwalificeren informatie van opdrachtnemer geldt voor opdrachtgever een geheimhoudingsplicht.
   

 7. Bij niet nakoming van hetgeen bepaald is in dit artikel zal er een boete betaald moeten door de schender á €5.000,-, deze boete verhoogd worden met €250,- per dag dat de schender in verzuim blijft. Het verzuim eindigt door het verwijderen van de openbare gegevens en het voldoen van een schadevergoeding.
   

 8. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen stellen elkaar hiervan op de hoogte.

ARTIKEL 8 - INTELECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/ of beschikbare gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: foto’s en ontwerpen, in de ruimste betekenis van het woord, zijn eigendom van opdrachtnemer.
   

 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer is het verspreiden, gebruiken of publiceren hiervan verboden.
   

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het plaatsen van deze materialen op externe mediums waaronder advertenties, andere promotionele doeleinden en eigen kanalen.
   

 4. Bij schending van het vermelde in dit artikel zal opdrachtnemer de schade die hierdoor dientengevolge geleden wordt in de ruimste zin des woords verhalen op de opdrachtgever. Het gaat dan niet alleen om materiële schade, maar ook om immateriële schade.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is in beginsel niet aansprakelijk voor door hem gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverleningsovereenkomst en er sprake is van directe schade. De schade is - per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen - beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de opdrachtgever onder de overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €1.000,-.
   

 2. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
   

 3. De opdrachtgever dient het bouwtechnische gedeelte van een ontwerp van opdrachtnemer zelf met de uitvoerende partij, bijvoorbeeld interieurbouwer of aannemer, af te stemmen, tenzij in de overeenkomst anders wordt besloten. De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de realisering van bouwtechnische tekeningen inclusief juiste maatvoering naar aanleiding van de ontwerpen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele maten zoals opgenomen in de ontwerptekeningen van de opdrachtnemer. Aan de ontwerptekeningen van opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
   

 4. Het is voor opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen die voor opdrachtnemer werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening. Voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd in deze algemene voorwaarden.
   

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
   

 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan overmacht. Wat onder overmacht wordt verstaan is opgenomen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
   

 7. Indien schade ontstaan is door onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens verstrekt door opdrachtgever dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor deze schade.
   

 8. Derden kunnen opdrachtnemer op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen.
   

 9. Buiten de in dit artikel genoemde situaties rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan - maar niet beperkt tot - storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, tevens bij (toe)leveranciers of derden waar partijen mee samenwerken zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
   

 2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van opdrachtnemer niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de overeenkomst verder wordt voortgezet.
   

 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

ARTIKEL 11 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer is het noodzakelijk om persoonsgegevens van opdrachtgever te verwerken. Opdrachtnemer zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
   

 2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
   

 3. Opdrachtnemer heeft een Privacybeleid welke te raadplegen is op de website van opdrachtnemer. Op verzoek van opdrachtgever kan dit Privacybeleid per email of per post aan hem toegezonden worden. Ingeval de opdrachtgever het Privacybeleid per post wenst te ontvangen kan opdrachtnemer eventuele verzendkosten in rekening brengen.
   

 4. Indien er een datalek bij opdrachtnemer ontdekt wordt zal dit zo snel mogelijk aan opdrachtgever bekend worden gemaakt.
   

 5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. Kosten en schade aan de zijde van opdrachtgever die ontstaan door niet naleving van de AVG kunnen nimmer op opdrachtnemer verhaald worden. Ook derden kunnen dergelijke kosten en schade niet op opdrachtnemer verhalen.

ARTIKEL 12 - VERGOEDING EN BETALINGEN

 1. Opdrachtgever is verplicht alle vergoedingen genoemd in de offerte te betalen. Daarnaast dient de opdrachtgever de reiskosten gemaakt door opdrachtnemer te betalen. Deze vergoeding bedraagt €0,45 per kilometer vanaf 10km enkele reis. Reisuren (vanaf 60 minuten totale reistijd) worden tevens in rekening gebracht.
   

 2. Indien de totale, de te verwachte vergoeding of het belang meer dan €1.000 bedraagt, is de opdrachtgever verplicht een aanbetaling te doen van 25% binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Geschiedt de aanbetaling niet volledig of niet op tijd, dan is de opdrachtgever in verzuim. Uitvoering van de dienst zal dan worden opgeschort totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
   

 3. Opdrachtgever dient de door opdrachtnemer verstuurde facturen binnen veertien dagen te betalen door middel van een kasbetaling, storting, automatische incasso of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.
   

 4. Indien de factuur niet binnen veertien dagen voldaan is, is de opdrachtgever in verzuim. Door opdrachtnemer zal er dan een betalingsherinnering gestuurd worden met opnieuw een termijn van veertien dagen.
   

 5. Indien de termijn van betaling vermeld op de betalingsherinnering verstreken is zonder een betaling te ontvangen dan heeft opdrachtnemer het recht om het factuurbedrag te verhogen met 6% per week dat de opdrachtgever in verzuim blijft.
   

 6. Indien de termijn van betaling vermeld op de betalingsherinnering verstreken is zonder een betaling te ontvangen dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er voldaan is aan de betalingsverplichting.
   

 7. Is er na het verstrijken van de termijn van betaling genoemd op de betalingsherinnering nog geen betaling ontvangen door opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer gerechtigd om derden in te schakelen bij het innen van het verschuldigde factuurbedrag. Extra kosten die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van de opdrachtgever

ARTIKEL 13 - KLACHTEN

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte diensten en/ of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer schriftelijk opgestuurd te worden door middel van een aangetekende brief.
   

 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
   

 3. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal de opdrachtnemer binnen 6 weken de klacht afhandelen.
   

 4. Indien opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan opdrachtnemer bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor opdrachtgever.

ARTIKEL 14 - OVERIGE BEPALINGEN

 1. Geschillen worden voorgelegd aan den rechtbank Turnhout. Alvorens hiervan gebruikt gemaakt wordt zullen opdrachtgever en opdrachtnemer alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit door middel van de klachtenprocedure genoemd in artikel 14.
   

 2. Veranderingen in management of de rechtsvorm van de opdrachtnemer of opdrachtgever hebben geen invloed op deze overeenkomst. of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
   

 3. Wijzigingen in de overeenkomst tot dienstverlening komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
   

 4. Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen – haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.

 

AKKERSTRAAT 48

2370 ARENDONK

hallo@charlotteclaesen.com

www.charlotteclaeseninterieur.com

IBAN BE71 0018 7817 9169

BTW/ONDERNEMINGSNUMMER 0743.671.185

1.png
MONDELING
INTERIEURADVIES

Tijdens een 1,5 uur durende sessie brainstormen we over al jouw interieurwensen. Ik kom bij je thuis en samen zoeken we naar passende mogelijkheden.

Foto-Romi Photo & Design-14.jpg
OP MAAT
INTERIEURONTWERP

Ga je nieuw-/of verbouwen, wil je je woonruimte een volledige upgrade geven maar kom je er niet uit? Dan is een interieurontwerp op maat jouw oplossing, afgestemd op jouw woning en wensen.

OVER CHARLOTTE

In 2015 studeerde ik af als interieurvormgever aan de campus Lucas Fay d’Herbe in Mechelen. Nadien deed ik nog een vervolgopleiding grafische vormgeving en webdesign. 

Na enkele jaren ervaring als interieurarchitect bij een interieurmaatwerkbedrijf begon het bij mij te kriebelen naar meer!

 

In 2020 heb ik besloten om in bijberoep zelfstandige te worden en in 2022 ben ik in hoofdberoep gegaan. En nog geen dag heb ik hier spijt van! Ondertussen heb ik al heel veel leuke opdrachten mogen realiseren.

LIEVE WOORDEN

20230823_Kapsalon Ferm_53-2.jpg

´´ Ik koos voor Charlotte omdat haar stijl volledig bij mijn concept past.

De moderne en warme met een female touch is helemaal mijn ding. 

Alles verliep vlot en ik kreeg steeds snel antwoord op mijn ideeën (die te pas en te onpas te binnen schoten). 

Ook toen het einde naderde en alles wat sneller in orde moest komen,

maakte Charlotte tijd vrij om het ontwerp te finaliseren

Heel tevreden van de definitieve plannen! ´´

Carolien, Salon Ferm

bottom of page